POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZT “Kruszwica” S.A. („ZT Kruszwica”) chroni prywatność użytkowników swoich witryn internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności użytkowników strony www.pomagamypszczolom.pl

Zbieranie danych

Za pośrednictwem Strony ZT Kruszwica może gromadzić różnego rodzaju informacje o użytkowniku, w tym następujące dane:

Logi serwera sieciowego

Podobnie jak ogromna większość administratorów stron internetowych, ZT Kruszwica automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia strony przez użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP użytkownika (patrz także poniżej), data i miejsce odwiedzenia Strony, odwiedzone strony w Stronie, stronę internetową, z której użytkownik wszedł do tej Strony, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Windows 2000) oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. AOL). Jeżeli Strona wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywał tę informację. ZT Kruszwica często przegląda logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak nasi goście korzystają z Strony. Praktyka ta, zwana powszechnie statystyką internetową (Web Statistics), umożliwia ZT Kruszwica utrzymanie i doskonalenie serwisu. Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia.

Adresy IP

ZT Kruszwica może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do Internetu. Zazwyczaj, adres IP zmienia się przy każdym podłączeniu się użytkownika do Internetu (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach, w przypadku łącza szerokopasmowego istnieje możliwość, że uzyskany przez nas adres IP użytkownika lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie będzie zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje „statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym. Statyczny adres IP stanowi daną osobową, chronioną zgodnie z poniżej opisanymi zasadami. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego.

Dane osobowe

Realizacja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” następuje z udziałem osób fizycznych, co związane jest z przetwarzaniem danych (tj. zbieraniem, utrwalaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zmienianiem, udostępnianiem i usuwaniem) dotyczących tych osób, w tym danych osobowych.

Uczestnictwo w programie wymaga dokonania rejestracji, za pośrednictwem strony internetowej programu przez przedstawiciela placówki edukacyjnej lub rodzica, którego dziecko uczęszcza do placówki, która ma prawo uczestnictwa w programie. Osoby fizyczne dokonujące rejestracji podają swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dokonanie rejestracji oraz podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zgłoszenia placówki do udziału w programie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Osoby dokonujące rejestracji mogą również podać swój nr telefonu, co jest dobrowolne, ale w znacznym stopniu ułatwia kontakt z osobą dokonującą rejestracji.

Dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz zbieranego automatycznie adresu IP są zbierane i przetwarzane w celu realizacji programu, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej programu oraz w celach marketingowych, a także przesyłania zamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z programem jest spółka Zakłady Tłuszczowe ”Kruszwica” Spółka Akcyjna (skrót: ZT ”Kruszwica” S.A.) z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości nr 42, 88-150 Kruszwica, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000019414, posługująca się nr NIP: 5560800678 oraz REGON: 091279630, o kapitale zakładowym wynoszącym 171 942 378,52 zł, w całości wpłaconym. Administrator przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób, których dane są przetwarzane w związku z programem.

Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182, z późn. zm.) oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), a począwszy od dnia 25 maja 2018 roku w zakresie zgodnym z opublikowanym w dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L119 oficjalnym tekstem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez administratora będącego jednocześnie Usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), administrator jako Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy również w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Administrator danych osobowych stosuje ponadto środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,        cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (w celu realizacji powyższych praw należy wysłać e-mail na adres kontakt@pomagamypszczolom.pl) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu IP są również przetwarzane na podstawie zawartej przez administratora umowy powierzenia, przez (I) GERERE FUN FOR GOOD SIADKOWSKI I JESKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa nr 75 lok. 19, 02-032 Warszawa oraz (II) Agencję Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa. Powierzenie przetwarzania następuje zgodnie z art. 31ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), a począwszy od dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje z chwilą ich zbierania. Przesyłanie jakiejkolwiek informacji handlowej lub marketingowej (np. Newsletter’a) do osób fizycznych poprzedzone jest uzyskaniem wyraźniej zgody osób fizycznych, do których ma być adresowana.

Dane wrażliwe

W przypadku, gdyby niniejsza Strona miała zbierać i przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, dane dotyczące stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności odbędzie się to wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej zgody użytkownika oraz wyłącznie w zakresie koniecznym dla funkcjonowania Strony lub serwisu oferowanego za jej pośrednictwem.

Pliki cookie

Strona korzysta obecnie z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi informację, którą nasz serwer sieciowy wysyła do komputera użytkownika (a właściwie do pliku przeglądarki) z chwilą uzyskania przez użytkownika dostępu do Strony. Niniejsza część Polityki Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie związanych z korzystaniem z Strony, informuje, jak odnaleźć pliki cookie w komputerze użytkownika oraz jak zmienić ustawienia prywatności w celu ograniczenia zastosowania tych plików. Należy pamiętać, że ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Strony przez użytkownika oraz uniemożliwić mu dostęp do niej (i innych stron internetowych). ZT Kruszwica korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie w Stronie: a) Cookie dotyczące sesji. W trakcie korzystania przez użytkownika z Strony nasz system musi często przywoływać zapisane w pamięci dane techniczne użytkownika podczas przechodzenia przez niego na kolejne strony. Korzystamy z tych danych technicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobu korzystania ze Strony przez użytkownika. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika (nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony. b) Plik logowania i wielokrotnego korzystania. Przy zalogowaniu się przez użytkownika do strefy ograniczonego dostępu możemy zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.

Pliki cookie osób trzecich znajdujące się na Stronie.

ZT Kruszwica nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i  znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

Odmowa przyjęcia i kontrola plików cookie

Nawet jeżeli użytkownik nie zezwoli na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne. Istnieją różne metody przeglądania i usuwania plików cookie zainstalowanych w komputerze użytkownika, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy instrukcje dla użytkowników korzystających z Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji tej przeglądarki. Użytkownikom korzystającym z innych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje lub odwiedzenie strony www.aboutcookies.org albo www.whatarecookies.com bądź podobnej strony.

W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji: Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę General (Ogólne), naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).

W celu kontrolowania plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji: Internet Explorer 6.01 Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Privacy (Prywatność), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Zaznacz opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybierz opcję Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio. Internet Explorer 5.0 lub 5.51 Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Security (Bezpieczeństwo), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Przewiń okno w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, i zmień wybraną opcję na Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

Osoby nieletnie

Należy pamiętać, że Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia i nie została zaprojektowana w celu zachęcenia takich osób do odwiedzania jej. Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację od osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 18. roku życia.

Łącza do innych Witryn

Dla wygody odwiedzających Strona może oferować łącza do szeregu Stron, które w naszej opinii mogą zawierać użyteczne informacje. Opisane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do takich stron. Proponujemy bezpośredni kontakt w celu uzyskania informacji na temat zasad prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych stosowanych przez takie strony. ZT Kruszwica nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani za treść stron internetowych osób trzecich.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Możemy co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji udostępnimy uaktualnioną wersję Polityki Prywatności użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie.

Do góry