REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakłady Tłuszczowe ”Kruszwica” Spółka Akcyjna (skrót: ZT ”Kruszwica” S.A.) z siedzibą w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości nr 42, 88-150 Kruszwica, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000019414, posługująca się nr NIP: 5560800678 oraz REGON: 091279630, o kapitale zakładowym wynoszącym 171 942 378,52 zł, w całości wpłaconym (adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl) jest twórcą programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”, zwanego dalej również „Programem” i koordynatorem wszelkich działań i projektów (m.in. konkursów) podejmowanych w ramach realizacji Programu i jego kolejnych edycji. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Programie, należy przez to rozumieć również wszystkie edycje tego Programu.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dla celów przeprowadzenia Programu, ZT „Kruszwica” S.A. zwana dalej również „Usługodawcą” świadczy usługi drogą elektroniczną, na rzecz podmiotów uczestniczących w Programie, zwanych dalej również „Usługobiorcami”, w zakresie:
  1) udostępniania na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl, zwanej dalej również „Stroną Internetową Programu” zasad Programu oraz poszczególnych projektów, dotyczących realizacji Programu, w tym w szczególności regulaminów oraz umożliwienia zapoznania się z tymi regulaminami, ich pobrania i zapisania oraz akceptacji ich postanowień;
  2) umożliwienia Usługobiorcom rejestracji w Programie oraz późniejszego logowania za pośrednictwem Strony Programu;
  3) umożliwienia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych;
  4) dostarczenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie poszczególnych projektów w ramach Programu, w tym m. in. umożliwiających przesyłanie lub pobieranie plików, wykonywanie zadań, za pomocą udostępnionych na Stronie Internetowej Programu aplikacji oraz zapisywania ich wyników na dysku komputera;
  5) prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu kont Usługobiorców uczestniczących w Programie;
  6) udostępniania aktualnych informacji o realizowanym projekcie oraz o statusie Usługobiorców w Programie;
  7) wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym (Newsletter);
  8) umożliwienia kontaktu z Usługodawcą oraz z podmiotami, które na jego zlecenie realizują Program, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w tym celu, w tym umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie;
  9) umożliwienia przystąpienia do Programu za pośrednictwem interaktywnych formularzy, dostępnych na Stronie Internetowej Programu;
  10) prezentowania nagród, dotacji, materiałów o charakterze szkoleniowym lub edukacyjnym, możliwych do uzyskania w danym projekcie, jeśli zostało to przewidziane przez zasady tego projektu.
 2. Usługobiorcą może być tylko osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli zgodnie z zasadami poszczególnych projektów uczestniczy w Programie.
 3. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili dokonania rejestracji w Programie i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia, Programu lub z chwilą zakończenia udziału Usługobiorcy w Programie przez Usługobiorcę poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Przed zawarciem umowy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści. Zaakceptowanie Regulaminu jest konieczne do dokonania rejestracji w Programie.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 7. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). Usługodawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 9. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 10. Usługodawca korzysta z plików „Cookies”. Funkcje oraz cel stosowania plików Cookies oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostały określone w Polityce Prywatności Programu.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: akademie@pomagamypszczolom.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać określenie Usługobiorcy (nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis problemu, będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, Usługodawca poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Usługobiorcę, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej Programu.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby ZT Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej Programu, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich.

 

Do góry